dimarts, 28 d’abril de 2020

AVALUACIÓ GEOGRAFIA I HISTÒRIA - 3R TRIMESTRE

Critèris de qualificació

S'han d'entregar totes les activitats programades de manera correcta i dins el termini indicat.

Totes aquestes activitats tindran una mateixa valoració.


Instruments d'avaluació

Per avaluar els continguts d'aquesta àrea s'utilitzaran activitats de síntesi, mapes conceptuals, qüestionaris, definicions de conceptes bàsics, videos, presentacions, … i tots aquells que consideri el professor per poder dur a terme una avaluació el més objectiva possible.

Programa de recuperació

L'alumnat amb UNA AVALUACIÓ SUSPESA seguirà les feines programades per aquest tercer trimestre. Amb l'entrega de totes les activitats, de manera correcta i en el termini indicat , es recuperarà l'avaluació suspesa i, per tant, aprovarà l'assignatura.

Aquells alumnes amb les DUES AVALUACIONS SUSPESES seguiran un pla específic per recuperar-les. S'hauran d'entregar totes les tasques de manera correcta i en el termini indicat. L'àrea es considerarà recuperada si obté, com a mínim, un 70 % en l'avaluació del conjunt de les activitats proposades per aquest tercer trimestre.

Si no s'entreguen en el termini indicat, la nota màxima de l'activitat serà de cinc.

Consideracions

Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS ANTERIORS

En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents activitats, questionaris, etc. Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15

8x0'15=1'2

Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7
la mitjana és 5+7= 12
12/2= 6

Per tant al resultat d'aquesta mitjana 6, se sumarà 1'2 del tercer trimestre

6+1'2= 7'2

LA NOTA GLOBAL DEL JUNY SERÀ 7'2